Digwyddiadau

Mae aelodau o’n grŵp yn cymryd rhan weithgar mewn ystod o weithgareddau trwy gydol y flwyddyn. Yma, gallwch ddod o hyd i drosolwg o rai o’r digwyddiadau blaenorol a’r digwyddiadau sydd i ddod yr ydym yn ymwneud â hwy.

Digwyddiadau sydd ar ddod

20-22ain Mai 2019
Peint o Wyddoniaeth

Rydym yn gyffrous y bydd ein Laura Wilkinson a Rochelle Embling ein hun yn cyflwyno yn nigwyddiad Peint o Wyddoniaeth. Mae eu sesiwn “Bwyta diet amrywiol: y da, y drwg a’r salw” yn rhan o “Fwyd i Feddwl” ar 20fed o Fai yn No Sign Bar.

Am wybodaeth bellach, ymwelwch â’u gwefan.

brig

Digwyddiadau’r gorffennol

08fed Mai 2019
Arddangosfa Ymchwil Ôl-raddedig (PGR)

Yn y sioe PGR, dangosodd myfyrwyr PhD eu hymchwil a dathlwyd eu llwyddiannau. Yn y dechrau, cyflwynodd 5 o fyfyrwyr ar y rhestr fer bosteri, yna fe wnaeth y myfyrwyr wnaeth gyrraedd rownd derfynol 3MT prawf ddarllen eu sgiliau ac yn olaf cyflwynwyd amrywiaeth o wobrau. Derbyniodd Tanisha Douglas gydnabyddiaeth am ei chyflawniad yn FameLab a Jennifer Gatzemeier am ei Chyfraniad Rhagorol yn Ymgysylltu â’r Cyhoedd. Rydym yn falch iawn bod Tanisha wedi ennill y wobr am ei Chyfraniad Rhagorol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd. Fe wnaeth hi argyhoeddi’r beirniaid, nid yn unig wrth gymryd rhan mewn digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd, ond hefyd mewn hyfforddi eraill.

Llongyfarchiadau i’r ddwy!

Arddangosfa Ymchwil Ôl-raddedig (PGR)

Arddangosfa Ymchwil Ôl-raddedig (PGR)

brig

 

26ain Mawrth a 08fed Mai 2019
Traethawd Hir 3 Munud (3MT)

Yn y gystadleuaeth 3MT, mae’r cystadleuwyr yn cael eu herio i esbonio eu hymchwil mewn 3 munud mewn dull sydd hefyd yn ddealladwy i gynulleidfa leyg. Yn dilyn llwyddiant Tanisha yn y 3MT y llynedd, llwyddodd i ennill rownd gyntaf Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd eto a chynrychiolodd y Coleg yn y rowndiau terfynol, a oedd yn rhan o Arddangosfa PGR. Gwnaeth Tanisha waith gwych a chyflwynodd ei chyflwyniad â’r teitl bachog “Ydych chi erioed wedi meddwl am sut y gallech chi farw?” mewn 3 munud.

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am 3MT yma.

brig

 

05ed Mai 2019
Cynhadledd Myfyrwyr Cangen Cymru BPS

Roedd tri o’n myfyrwyr BPS yn y Gynhadledd yn siarad am eu hymchwil. Cyflwynodd Ioanna Papadaki ei phrosiect MSc ar ddeall ymddygiad bwyta plant tu allan i’r cartref. Siaradodd Tennessee Randall a Poppy Wright am ddeall y defnydd o fariau pwdin a chanfyddiad o labeli bwydlenni, sef y prosiect israddedig y gwnaethpwyd gyda’i gilydd.

Da iawn!

brig

 

16-17eg Ebrill 2019
Cyfarfod blynyddol BFDG (British Feeding and Drinking Group) 2019

Eleni, fe wnaethom nid yn unig gymryd rhan yng nghyfarfod y BFDG, ond fe wnaethom hefyd ei gynnal yn ein hyfryd Abertawe. Fe wnaethom gyfarfod ag oddeutu 120 o gynrychiolwyr o’r DU, Iseldiroedd, Ffrainc a’r UDA a chlywsom am yr ymchwil diweddaraf mewn cyflwyniad ar lafar a phoster. O’n grŵp SNAC, fe wnaeth Aimee Pink roi cyflwyniad ar lafar, tra roedd gan Laura Wilkinson, Rochelle Embling, Tanisha Douglas a Jennifer Gatzemeier bosteri.

Am y tro cyntaf, roedd hefyd gweithdy cyn-cynhadledd Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar (ECR)  “Gweithdy Rhwydwaith ECR a Dulliau Ymddygiad Bwyta”. Cafodd ECRs y posibilrwydd o ddod i adnabod ei gilydd cyn i’r gynhadledd ddechrau a chlywed am y fethodoleg mewn ymddygiad bwyta.

Diolch i bawb am ddod i Abertawe a gwneud y gynhadledd yn un o brofiad arbennig.

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth a’r rhaglen yma.

Am rai argraffiadau o’r gynhadledd ewch i Twitter (#BFDG2019).

brig

30th Ionawr a 27ain Chwefror 2019
FameLab

Cystadleuaeth yw FameLab ble mae cystadleuwyr yn cyflwyno eu hymchwil mewn cyflwyniad 3 munud ond gyda chymorth propiau.

Rydym yn falch o Tanisha Douglas, aeth drwy i ragras Abertawe o FameLab ac a wnaeth gymryd rhan  yn y ffeinal rhanbarthol. Da iawn!

Profiad Tanisha o gymryd rhan yn FameLab:

Profiad newydd oedd FameLab i ni gan ei fod wedi fy annog i gyflwyno fy ymchwil mewn dull gwbl newydd. Nid yn unig oedd yn rhaid i ni feddwl, creu a defnyddio prop yn effeithiol ar gyfer fy nghyflwyniad, cefais fy herio hefyd i feddwl am fy ymchwil o safbwynt hollol wahanol er mwyn sicrhau yr oeddwn yn medru cyfleu ystyr a gwyddoniaeth sy’n gyrru fy ngwaith. Er yr oeddwn yn nerfus iawn, rwyf wedi ennyn gwybodaeth amhrisiadwy a sgiliau y byddaf yn eu cludo gyda mi drwy gydol fy ngyrfa. 

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

brig

 

11-15fed Tachwedd 2018
Wythnos Gordewdra 2018

Mynychodd Jennifer Gatzemeier Wythnos Gordewdra 2018 yn Nashville, Tennessee, UDA a chafodd gyfle i gyflwyno ei chanfyddiadau diweddaraf fel poster yno. Y gynhadledd bedwar diwrnod yw’r gynhadledd ryngwladol bwysicaf ym maes gordewdra ac mae’n dwyn ynghyd nid yn unig ymchwilwyr, ond llawfeddygon, clinigwyr a nyrsys hefyd.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am Wythnos Gordewdra 2018 yma.

brig

 

3-4ydd Tachwedd 2018
Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2018

Roedd ein grŵp SNAC yn hapus i’ch croesawu at ein bwrdd yng Ngŵyl Wyddoniaeth Abertawe!

Fel y llynedd, fe wnaethom ddod ag ymddygiad bwyta a gwyddoniaeth yn nes at y teulu cyfan mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol. Gallech chi wneud rhai arbrofion ‘ymarferol’ a dysgu am rai o’r mecanweithiau y tu ôl i’ch dewisiadau bwyd a’u derbyn.

Diolch am ymweld â’n bwrdd. Roedd yn wych gweld cymaint o ddiddordeb mewn ymddygiad gwyddoniaeth a bwyta.

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld chi y flwyddyn nesaf eto.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am Ŵyl Wyddoniaeth Abertawe yma.

brig

 

1af Awst 2018
Taith Astudio a Diwylliant 2018

Dangosodd Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd 4 o fyfyrwyr ac 1 academaidd o Brifysgol Normal Shandong yn Tsieina, a 2 o fyfyrwyr o Hong Kong U Space o gwmpas y coleg. Ar ôl pythefnos o gwrs Saesneg, dysgodd y myfyrwyr am yr Academi Iechyd a Lles, Gwyddoniaeth Paramedig, Awdioleg, Ffisioleg Anadlol a Chwsg yn ogystal â Seicoleg. Hefyd, cyflwynodd ein grŵp SNAC nhw i’n gwaith gyda rhai arbrofion.

Gobeithiwn eu bod nhw wedi mwynhau eu hamser yma yn Abertawe.

Chinese students visit

brig

9-12fed Mehefin 2018
Maeth 2018

Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol Cymdeithas America o Faetheg ‘Maethiad’ yn Boston, Massachusetts eleni. Roedd tri aelod o’n grŵp SNAC yn bresennol, sef Alecia Cousins gyda chyflwyniad llafar, Dr Hayley Young a’r Athro David Benton gyda phosteri.

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am Faeth 2018 yma.

brig

16eg Mai 2018
Cystadleuaeth 3MT (Traethawd 3 Munud)

Tanisha Douglas oedd un o enillwyr rownd cynderfynol Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ar gyfer 3MT eleni. Felly fe wnaeth gynrychioli’r Coleg yn rownd derfynol Prifysgol Abertawe. Yn y fan yma, fe wnaeth gyrraedd y drydydd safle.

Llongyfarchiadau Tanisha!!

brig

15fed Mai 2018
Peint o Wyddoniaeth – Rydych yr hyn yr ydych yn ei fwya: Tu cefn i’r Penawdau

Fe wnaeth Dr Hayley Young a’r Athro David Benton siarad am chwedlau yn ymwneud gyda bwyta:

Mae’r cyfryngau yn aml yn awgrymu perthynas syml a chamdriniol rhwng bwyd penodol, maetholyn penodol, sut yr ydym yn teimlo ac yn ymddwyn. Yn y sgwrs hon, bydd cyfres o bynciau yn cael eu trafod, fel a yw siocled a gwin coch yn atal y dirywiad gwybyddol, os ydy siwgr yn gwneud eich plentyn yn orfywiog, a ydy bacteria cytbwys yn pennu personoliaeth, boed ychwanegion yn cael effaith andwyol ac a yw alergeddau bwyd yn broblem gyffredin.

Darganfod mwy o wybodaeth am Beint o Wyddoniaeth ac i gael y newyddion mwyaf diweddar am Beint o Wyddoniaeth 2019 yma.

brig

11-13eg Ebrill 2018
Cyfarfod blynyddol BFDG (British Feeding and Drinking Group)

Eleni, fe wnaeth aelodau o grŵp SNAC gyflwyno eu gwaith yng nghyfarfod blynyddol BFDG 2018. Cafodd ein myfyrwyr PhD Aimee Pink, Alecia Cousin a Jennifer Gatzemeier oll cael eu dewis ar gyfer cyflwyniad llafar, a chyflwynodd Dr Menna Price boster.

Roeddem yn gyffrous ein bod yn gallu rhannu canlyniadau ein hymchwil gyda’n cyd ymchwilwyr ac yn gyfnewid, clywed am eu hymchwil a’u canfyddiadau cyfredol.

brig

8-10fed Medi 2017
Gwyl Wyddoniaeth Abertawe

Ar ôl llwyddiant ysgubol Gwyl Wyddoniaeth Brydeinig 2016, a gynhaliwyd gan Brifysgol Abertawe, penderfynodd y brifysgol gychwyn Gŵyl Wyddoniaeth flynyddol. Ymunodd y grŵp SNAC eto eleni a chyflwynodd arbrofion “ymarferol” ar sut mae’r amgylchedd yn dylanwadu ar eich ymddygiad bwyta!

Rydym yn gobeithio y gwnaethoch fwynhau’r wyll! Cawsom amser arbennig ac roeddwn wedi ein synnu gan y diddordeb mawr mewn gwyddoniaeth ac yn enwedig yn ein hymchwil, hyd yn oed gan y rhai ifanc.

Medrwch ddarganfod gwybodaeth bellach yma.

Gobeithiwn eich gweld oll y flwyddyn nesaf!

brig

18-22ain Gorffennaf 2017
SSIB 2017 (Society for the Study of Ingestive Behavior)

Eleni, fe wnaeth aelodau o grŵp SNAC fynychu cyfarfod blynyddol SSIB. Mae diddordeb gan y gymdeithas mewn cyfnewid aml-ddisgyblaethol o syniadau a gwybodaeth am fwyd a chymryd hylif.
Cyflwynodd Dr Menna Price ac Aimee Pink eu darganfyddiadau presennol fel posteri yn y gynhadledd.

Dyma sylwadau Aimee o’r gynhadledd:
“Dyma oedd fy nghynhadledd ryngwladol gyntaf ac rwy’n mwynhau gallu bod yn rhan ohoni. Mae gallu gweld ymchwil sydd ar hyn o bryd yn cael ei wneud ar draws y byd yn awr yn braf iawn ac yn bendant yn rhoi rhai pethau i mi feddwl am symud ymlaen â’m traethawd ymchwil fy hun.”

Medrwch nawr ddarganfod y rhaglen a chrynodebau ar y dudalen gartref.

brig

8fed Mehefin 2017
Ymweliad gan Flwyddyn 6 Ysgol y Santes Fair

Ymwelodd myfyrwyr Ysgol y Santes Fair, Llanelli, â Phrifysgol Abertawe i gael cipolwg ar ymchwil ein coleg. Yna ymlaen i’r Adran Nyrsio ac fe wnaeth y grŵp SNAC gyflwyno rhai arddangosiadau ‘ymarferol’. Dangosodd y myfyrwyr ddiddordeb mawr nid yn unig yn yr arbrofion ond hefyd yn y maes Seicoleg, bod yn fyfyriwr PhD yma ac yn byw yn Abertawe.

Dyma rai argraffiadau o’r arddangosiadau:

brig

2ail Mai 2017
3MT 2017

Eleni, fe wnaeth dau o’n myfyrwyr PhD gymryd rhan mewn cystadleuaeth traethawd 3 munud, sef Aimee Pink a Jennifer Gatzemeier. Roeddent yn cystadlu’n erbyn 16 o fyfyrwyr PhD eraill o sawl disgyblaeth amrywiol ac fe wnaethant gyflwyno eu hymchwil mewn 3 munud. Fe wnaeth pob un myfyriwr gyflwyno cyflwyniad arbennig o’u gwaith.

Da iawn!

Medrwch ddarganfod gwybodaeth gyffredinol am 3MT yma.
Os oes gennych ddiddordeb gweld cyflwyniad y gystadleuaeth eleni, dilynwch y ddolen yma.

brig

6-7fed Ebrill 2017
Cyfarfod BFDG (British Feeding and Drinking Group) 2017

Roedd ein grŵp SNAC yn cyflwyno yng nghyfarfod y British Feeding and Drinking Group (BFDG). Bu pump o’n hymchwilwyr, sef Dr Laura Wilkinson, Dr Menna Price, Jennifer Gatzemeier, Alecia Cousins ac Aimee Pink,  yn rhoi sgwrs am eu hymchwil presennol. Fe wnaethom glywed am sgyrsiau diddorol iawn a chawsom drafodaethau bywiog gydag ymchwilwyr eraill. Edrychwn ymlaen at y cyfarfod y flwyddyn nesaf.

brig

 

Am ddigwyddiadau a gymerodd ran cyn y digwyddiadau a bostiwyd ar y dudalen hon, cliciwch yma.